HKIT 毅進文憑 第二階段自行收生 7月17日(星期三) 已經開始

 

 

第二階段報名已經開始。如欲報名,請下載報名表格並交回HKIT分校

 

 

 

 

 

  返回學院消息